نوشته‌ها

ویلچر ایستا دستی لوو

پخش کننده ویلچر ایستا تمام برقی

/
دوستانی که به هر دلیلی با ضایعات نخاعی رو به رو می شوند، توانایی ایستادن ارادی را از خود دور می بینند. اکثر ویلچر هایی هم که در بازار موجود هستند، تنها قابلیت ح